KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”, stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa w szczególności o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, dalej zwane również „dane”, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AD 1990 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 9, 81-855 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010184, REGON 192544685, NIP 9581381881.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych w następujący sposób:
a) listownie na adres: AD 1990 Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot
b) drogą e-mailową: [email protected]
c) telefonicznie: +48 602 528 570

2. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe pozyskane od Pani/Pana przez Spółkę za pośrednictwem różnych form komunikacji, w tym w szczególności komunikacji bezpośredniej, kontaktu telefonicznego, mailowego będą przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy, jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy, w tym podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w szczególności w celu utrzymania kontaktu w sprawach związanych z umową oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń;
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu obsługi reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 6 ust. 1 lit. b.;
d) udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie przesłane na adres e-mail Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na potrzebie udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
e) w celu przygotowania oferty i prowadzenia negocjacji w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie ofertowe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jakim jest dążenie do zawarcia umowy;
f) do realizacji innych, niż wskazanych powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj.: w celu marketingu bezpośredniego oraz w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów (tj. utrzymywania wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
g) w razie wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowych zgód – Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celach wskazanych w treści tychże zgód - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w punkcie 2, tj. co do zasady:

a) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Administratorem umowy - przez okres obowiązywania umowy;
b) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora - przez okres i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
c) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody - do czasu cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
d) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom takim jak: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, prawne, podmiot świadczący usługi IT, dostawca systemów informatycznych, podmiot świadczący usługę hostingu, firma utrzymująca konta poczty elektronicznej, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności; podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych osobowych;
c) prawo usunięcia danych osobowych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych - prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Pan może przesłać te dane innemu Administratorowi lub zażądać, aby Administrator bezpośrednio przesłał Pani/Pana dane do innego Administratora. Administrator wykona to polecenie tylko przypadku, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe;
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
g) prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator natychmiast zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana do takich celów. Ponadto względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W razie wniesienia takiego sprzeciwu Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Tryb realizacji praw:
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych - listownie lub drogą e-mailową (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej) podając dane osobowe, które umożliwią mu przeprowadzenie weryfikacji Pani/Pana tożsamości.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej w pkt 2, w szczególności podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji z Panią/Panem umowy. Brak podania przez Panią/Pana danych może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie określonych działań (czynności) na Pani/Pana żądanie.